Hướng dẫn cách xử lý tình huống đánh nhau tại mục tiêu

Hướng dẫn cách xử lý tình huống đánh nhau tại mục tiêu:
* Lý do: có nhiều lý do
Cách xử lý:
– Sử dụng toàn bộ lực lượng bảo vệ để chia đám đông ra làm hai nhóm(Lưu ý phải phân công bảo vệ canh gác tại các nơi trọng yếu).