Dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội

Dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội: Hà Nội là thủ đô của cả nước; bảo vệ Hà Nội là nhiệm vụ chung của cả dân tộc Việt Nam.